สานความร่วมมือช่วยผู้ป่วยจิตเวช

อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม และเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด ระหว่าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ และ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม และเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด ระหว่าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ และ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย แพทย์หญิงพาสุก คำมนีทอง รองสาธารณสุขแขวงคำม่วน และ นายแพทย์แสงทอง เสิมลัมวัน รองผู้อำนวยการ รพ.แขวงคำม่วน พร้อมคณะ ภายใต้กรอบความร่วมมือตามกฎหมายการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในรอบ 4 ปีมานี้ พบผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เกิดมาจากการเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่แนวชายโขง ปีนี้พบผู้ป่วยที่ จ.นครพนมเกือบ 4,000 คน จึงยกระดับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญบำบัดรักษาโรคจิตเวชจากสารเสพติด เป็นศูนย์วิชาการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อม ทั้งขยายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ กับแขวงคำม่วน สปป.ลาว สร้างศักยภาพประสิทธิภาพความพร้อมระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ชายแดน รองรับการพัฒนาจังหวัดนครพนม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ดังนั้น กรมสุขภาพจิต จึงได้วางแผนการจัดบริการดูแลประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาสุขภาพจิต รองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดน คือ นครพนม หนองคาย และมุกดาหาร ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดการณ์ว่าอาจมีปัญหาสุขภาพจิต จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และปัญหาจากยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคจิตเวชเพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงกว่าโรคจิตเวชทั่วไปหลายเท่าตัว จึงมีนโยบายพัฒนาให้ รพ.จิตเวชนครพนมฯ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญการรักษาโรคจิตเวช ที่เกิดจากการใช้สารเสพติด (Addictive Psychiatry) เพื่อสร้างมาตรฐานการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลใช้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นศูนย์วิชาการด้านนี้ในกลุ่ม 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekhong Sub – region :GMS) ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีลักษณะการแพร่ระบาดของปัญหานี้ใกล้เคียงกัน

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมฯ กล่าวว่า การข้ามพรมแดนมารับบริการที่ รพ.จิตเวชนครพนมฯ ของผู้ป่วยจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มจาก 1,601 คน ในปี 2557 เป็น 1,878 คน ในปี 2560 หรือประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด.

Categories: news