เร่งหารือผลกระทบนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐ

นนทบุรี 9 ต.ค. – กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงการเปิดนำเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงและมาตรการเยียวยา หลังมีกระแสข่าวว่าไทยถูกกดดันจากประเทศผู้ส่งออก พร้อมเร่งหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาแนวทาง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและผู้บริโภค
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกระแสข่าวไทยถูกกดดันจากประเทศผู้ส่งออก ประเด็นการเปิดนำเข้าเนื้อสุกร
ที่มีสารเร่งเนื้อแดง ว่า เนื่องจากคณะกรรมาธิการ CODEX ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้การทำงานร่วมกันขององค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีสมาชิก 187 ประเทศ รวมทั้งไทย ทำหน้าที่ด้านการกำหนดมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้มีมติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 กำหนดค่าปริมาณสารเร่งเนื้อแดงในสุกรตกค้างที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในเนื้อสุกร 4 ชนิด คือ กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ และไต ทำให้ประเทศผู้ส่งออก เช่น สหรัฐและแคนาดาผลักดันให้ไทยเร่งยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้าง และเปิดให้มีการนำเข้าระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน CODEX กำหนด โดยขอให้ไทยเร่งปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับมติ CODEX ตั้งแต่ปี 2555 โดยเร็ว

นางอรมน กล่าวว่า จากมติ CODEX ดังกล่าวส่งผลให้ไทยต้องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นประเทศการค้าและเป็นสมาชิกของ CODEX และ WTO หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกประเทศคู่ค้าฟ้องร้อง ขณะเดียวกันเป็นโอกาสเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจน ยกระดับการผลิตของไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในสากล โดยปัจจุบันประเทศไทยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการนำเข้าหมูปลอดสาร หากจะนำเข้าต้องขออนุญาตดำเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสุขอนามัยก่อน จึงจะสามารถนำเข้าได้

ส่วนการนำเข้าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐ ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้นำเข้า เพราะจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ต้องพิจารณาว่าจะมีแนวทางดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและผู้บริโภค.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Categories: news