Category: travel news

สุสานหอย

มหัศจรรย์แห่งลานหินกว้างใหญ่ที่กลายเป็นสุสานซากฟอสซิลหอยอายุราว 40 ล้านปีจากการคำนวนอายุทางธรณีวิทยา เดิมบริเวณนี้เป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะหอยขมที่มีขนาดราว 2 เซนติเมตร ครั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก น้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมหนองน้ำจนหมด Read More

Categories: travel news